Bauherren­­haftpflicht / Projektträger schützt den Versicherungsnehmer für Bauprojekte in Mallorca, den Balearen und ganz Spanien.
Bauherren­­haftpflicht / Projektträger schützt den Versicherungsnehmer für Bauprojekte in Ibiza, den Kanaren und ganz Spanien.

Cobreix els danys materials i personals

Protecció dels béns

Cobertura en cas de danys a edificis confrontants

Assumpció de despeses de defensa judicial i extrajudicial

Responsabilitat del propietari / promotor

Bohemia Mallorca Spezialisten für Versicherungen in Madrid, Ibiza, Barcelona und Mallorca.

L’assegurança de responsabilitat civil del constructor protegeix el prenedor de l’assegurança en cas que causi danys a un tercer com a constructor i/o propietari de l’immoble que s’edificarà i sigui considerat responsable d’això en virtut de les disposicions legals de responsabilitat civil.

L’assegurança de responsabilitat civil del constructor li protegeix contra les conseqüències de la responsabilitat legal com a propietari del solar i de l’edifici a construir, així com de l’execució del projecte de construcció.

A la mida de les seves necessitats

Quines cobertures són possibles?

 • Què cobreix l’assegurança de responsabilitat civil del constructor?
  • Aquesta assegurança de responsabilitat civil del promotor li cobreix els danys materials i personals que pugui causar a un tercer de manera involuntària, per accident, omissió o negligència en el desenvolupament del seu treball
  • La propietat dels terrenys destinats a la urbanització i les obres realitzades en ells
  • Transport, càrrega i descàrrega de materials
  • Danys a les activitats subterrànies o aèries, sempre que aquests danys siguin degudament notificats a l’autoritat competent
  • Actes d’arquitectes, enginyers i altres tècnics que treballen en aquest camp
  • Danys causats pels subcontractistes
  • Danys en els edificis adjacents
  • Eliminació després de la demolició
  • Contaminació
  • A més, es cobreixen les despeses de defensa judicial i extrajudicial en relació amb els sinistres assegurats
 • Els següents documents són necessaris una vegada conclòs el procés
  • Valor d’obra, és a dir, el cost total de la construcció, inclosos els impostos, taxes i cànons
  • Descripció de l’edifici (Memòria d’Obra)
  • Pressupost d’Obra
  • Durada de la fase de construcció (Durada d’obra)
 • Decenal
  • Estudi geotècnic
  • Llicència de projecte
  • Informe de control d’una empresa de control d’obres reconeguda (OCT – Organisme de Control Tècnic)

Seguro de Responsabilidad Civil
de construcció

Tant si és un constructor com un promotor, és important tenir una assegurança de responsabilitat civil extracontractual (conegut com a responsabilitat civil general). Encara que no és una assegurança obligatòria, és vital per a protegir el seu patrimoni.

Ha de saber que, tingui o no aquest segur, serà responsable dels danys que causi a tercers en l’exercici de la seva activitat. Els danys en el sector de la construcció, per la seva quantia potencial, poden portar a la fallida a la seva empresa si no té una assegurança que li cobreixi.

Preguntes freqüents

Quant costa l'assegurança de responsabilitat civil del constructor?

Quant costa l'assegurança de responsabilitat civil del constructor?

El preu de l’assegurança de responsabilitat civil del constructor depèn de la mena de pòlissa que es contracti, de les cobertures addicionals que s’incloguin i dels capitals que es contractin.

A Bohèmia Mallorca investiguem a fons cada projecte i no oferim primes fixes o aproximades. Així que sempre es paga en funció dels riscos.

Necessito una assegurança si vull construir pel meu compte?

Necessito una assegurança si vull construir pel meu compte?

Definitivament sí, perquè durant l’execució d’un projecte de construcció es produeixen incidents i danys a tercers que són difícils d’evitar. De fet, el responsable subsidiari dels danys és sempre el promotor del projecte, per la qual cosa és important contractar una assegurança de responsabilitat civil.

També cal tenir en compte que totes les persones que intervinguin en les obres han de presentar una còpia del seu segur i un justificant de pagament puntual, ja que la persona que ha causat directament els danys és també la responsable.
Per tant, si totes les persones implicades tenen una assegurança, el treball estarà més ben cobert.

Tinc un terreny en el qual vull construir. Necessito una assegurança?

Tinc un terreny en el qual vull construir. Necessito una assegurança?

Sí, ha de tenir una assegurança per a respondre als danys a tercers que puguin produir-se, per exemple, per la caiguda d’una tanca publicitària.

Quan es paga l'assegurança del promotor?

Quan es paga l'assegurança del promotor?

El pagament a tant alçat o el pagament complet s’ha de realitzar en el moment de la signatura del contracte.

He llogat un local per a l'emmagatzematge de maquinària. Cobreix l'assegurança de responsabilitat civil del promotor els danys que puguin produir-se en el local?

He llogat un local per a l'emmagatzematge de maquinària. Cobreix l'assegurança de responsabilitat civil del promotor els danys que puguin produir-se en el local?

Sí. Es cobreixen els danys materials que es puguin causar als béns llogats per l’assegurat.

Quan haig de contractar una assegurança de responsabilitat civil del constructor?

Quan haig de contractar una assegurança de responsabilitat civil del constructor?

La qüestió no és quan, sinó si el treball és continu o puntual. Encara que no existeix un termini legal, seria important contractar la pòlissa abans que s’iniciïn les obres, tenint en compte que el promotor és legalment responsable dels danys materials o personals que pugui sofrir un tercer des del moment de l’adquisició del terreny.

Haig d'exigir una assegurança de responsabilitat civil als meus subcontractistes?

Haig d'exigir una assegurança de responsabilitat civil als meus subcontractistes?

Sí, és important minimitzar el risc i la seva responsabilitat subsidiària.

Parlem el vostre idioma

Us assessorem en la vostra llengua materna.

Assessorament

La vostra assegurança a la mida de les vostres necessitats.

Experiència

Molts anys d’experiència al mercat espanyol d’assegurances.

A tot Espanya

Oferim servei a tot Espanya.

Assegurança Decennal

Responsabilitat del propietari / promotor

Assegurança a tot risc de la construcció

Responsabilitat dels arquitectes

Calcular oferta Concertar cita